แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 2 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วยรูพรุนแบบลำดับขั้น สำหรับใช้ในกระบวนการเปลี่ยนสารชีวมวลไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงและสารเคมีที่มีคุณค่า
PDF Iconจุฬารัตน์ วัฒนกิจ, 2561
PDF Icon
การพัฒนากระบวนการปรับปรุงคุณภาพพลังงานเชื้อเพลิงจากสารชีวมวลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์นาโนชีท
PDF Iconจุฬารัตน์ วัฒนกิจ, 2559
โครงการวิจัยทั้งหมด : 2 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400