โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Search
คำที่ค้นหา : ข้าวโพด
งานวิจัย R&D และวิชาการ
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 85 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
การพัฒนาและประยุกต์ระบบเซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับเกษตรแม่นยำ: จากข้อมูลเชิงจุดสู่ข้อมูลเชิงพื้นที่
เกตุ กรุดพันธ์
[ 2561 ] 
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวโพดหวานสำหรับฟาร์มขนาดเล็กให้เป็น Smart farmers
เจษฎา นิตยาจาร
[ 2561 ] 
การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวโพดหวานคุณภาพ
ชูชาติ สันธทรัพย์
[ 2560 ] 
การพัฒนากระบวนการปรับสภาพด้วยสารละลายเอททานอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรด/ด่าง เพื่อเปลี่ยนผักตบชวาและต้นข้าวโพดให้เป็นน้ำตาลในกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่
ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน
[ 2560 ] 
การประมาณการผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/เมล็ดพันธุ์ และ เกษตรผสมผสาน กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
นาฎสุดา ภูมิจำนงค์
[ 2560 ] 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประเทศไทย
กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
[ 2560 ] 
การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่ฟาร์มขนาดเล็กให้เป็น Smart Farmers
เจษฎา นิตยาจาร
[ 2560 ] 
การเจริญของเชื้อการผลิตอะฟลาท๊อกซิน และการลดการเป็นพิษของอะฟลาท๊อกซินในเศษข้าวโพดหมักหลังจากเติมกรดอินทรีย์
วาสนา ไชยศรี
[ 2559 ] 
แนวทางการจัดการโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก สปป.ลาว สู่อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทย
สุภาภรณ์ พวงชมภู
[ 2559 ] 
แนวทางการปรับโครงสร้างการผลิต การตลาด และนโยบายรัฐบาลสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย
นัทธมน ธีระกุล
[ 2559 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 85โครงการ
หน้า : 1 / 9
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 7 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากการปลูกข้าวโพดมาเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำพอง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
นายวีไช ด้วงทอง
[ 2562 ] 
พัฒนาการของระบบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายสุชาติ สุขโพธิญาณ
[ 2555 ] 
ศักยภาพของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนปีที่ 1 ในที่นา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
[ 2551 ] 
โรงเรียนเกษตรกรเพื่อเกษตรอินทรีย์สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
นายพัฒน์ อภัยมูล
[ 2551 ] 
การพัฒนาศักยภาพปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนรุ่นที่ 1 ในที่นา ต.แม่ทา กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์
[ 2550 ] 
การศึกษาศักยภาพของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดอ่อนรุ่นที่ 2 ในที่ดอน
ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์
[ 2549 ] 
การผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพดีและอาหารผสมครบส่วนสำหรับสหกรณ์
ผศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
[ 2542 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 7โครงการ
หน้า : 1 / 1

 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th