โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Search
คำที่ค้นหา : เมล็ดพันธุ์
งานวิจัย R&D และวิชาการ
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 60 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประเทศไทย
กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
[ 2560 ] 
การประมาณการผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/เมล็ดพันธุ์ และ เกษตรผสมผสาน กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
นาฎสุดา ภูมิจำนงค์
[ 2560 ] 
การโมเดลและวิเคราะห์อุปกรณ์นาโนอิเล็คทรอนิคส์ที่รองรับการเคลื่อนที่ของบอลลิสติคอิเล็คตรอนและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์แบบสูญญากาศ
ศิวพล ศรีสนพันธุ์
[ 2558 ] 
การพัฒนาพันธุ์และระบบการปลูกมะละกอเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (ระยะที่ 1)
เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์
[ 2558 ] 
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐานภายใต้พันธมิตรธุรกิจ
มาฆะสิริ เชาวกุล
[ 2557 ] 
การติดตามและประเมินผลการผลิตพริกกะเหรี่ยงคีรีราษฎร์ในแปลงเกษตรกร
จานุลักษณ์ ขนบดี
[ 2557 ] 
การเปลี่ยนแปลงการใช้และการถือครองที่ดินของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธะสัญญาในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว
เนตรดาว เถาถวิล
[ 2557 ] 
ศูนย์วิจัยและพัฒนามะละกอบริโภคสดจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มอีสานตอนกลาง
รภัสสา จันทาศรี
[ 2556 ] 
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรครวงไหม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียของข้าวในประเทศไทย
ศิริพร ดอนเหนือ
[ 2556 ] 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมพริกพื้นเมือง
สิริกุล วะสี
[ 2556 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 60โครงการ
หน้า : 1 / 6
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 14 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
การสร้างการยอมรับนวัตกรรมวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้านมาตรฐานสูงสู่เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนและนโยบาย
นางอรอนงค์ วิจิตรสุนทร
[ 2561 ] 
การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์โดยวิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
นายวรรณา ทองน้อย
[ 2560 ] 
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อจำหน่าย กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
นางประสาน พาโคกทม
[ 2560 ] 
การพัฒนากระบวนการผลิตและจัดการเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักพื้นบ้าน ชุมชนตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นายวันสี พิมดา
[ 2560 ] 
กระบวนการพัฒนาองค์กรในการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว กรณีศึกษา กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
นายทองสินธุ์ พันมะลี
[ 2560 ] 
การพัฒนากระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์พืชของกลุ่ม องค์กรเกษตรกรในชุมชน
นายเรืองเดช โพธิ์ศรี
[ 2560 ] 
การพัฒนามาตรฐานเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายและกระจายเมล็ดพันธุ์พืชผักที่มีคุณภาพของชุมชน บ้านโนนกลาง ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
นายอ่อนสา อุทัยมา
[ 2558 ] 
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับชุมชนบ้านโนนแสนสุข ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นางละมุล คำทอน
[ 2558 ] 
การศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นปากาเกอญอ กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนไทยพม่า บ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
นายสมศักดิ์ ศรีมาลี
[ 2555 ] 
การจัดการเมล็ดพันธุ์พืชผักในระบบอินทรีย์เพื่อการพึ่งตนเองด้านเมล็ดพันธุ์ของเครือข่ายข้าวคุณธรรม
นางสาวอริย์ญดา ศรีสุวะ
[ 2555 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 14โครงการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 

 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th