โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Search
คำที่ค้นหา : 25
งานวิจัย R&D และวิชาการ
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 2545 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
การประมวลผลความรู้และพัฒนาโจทย์ยุทธศาสตร์ของภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership: TEP) ปี 2561
สมหญิง สายธนู
[ 2561 ] 
การออกแบบเทคโนโลยีอํานวยความสะดวกสําหรับการป้องกันความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการประกอบอาชีพโดยพื้นฐานจากกายอุปกรณ์กายของผู้พิการ
มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท
[ 2560 ] 
บล็อคเขียวมวลเบาแบบเซลลูล่าจากเถ้าชานอ้อยจีโอโพลิเมอร์ผสมเถ้าลอยและปูนซีเมนต์
ธนากร ภูเงินขำ
[ 2560 ] 
บทบาทของ phosphate uptake system ของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines ในการก่อให้เกิดความรุนแรงโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง
ติยากร ฉัตรนภารัตน์
[ 2560 ] 
การใช้สารลดแรงตึงผิวในการผลิตไมโครอิมัลชันสำหรับการซักฟอกและกำจัดน้ำมันพืชอย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิต่ำเพื่อการประหยัดพลังงาน
ชดชนก อัฑฒพงศ์
[ 2560 ] 
โครงการการติดตาม การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2560
วรญา เนื่องมัจฉา
[ 2560 ] 
การศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พีระ เจริญพร
[ 2560 ] 
อิทธิพลของความหนาแน่นอนุภาคและความเร่งไร้หน่วยต่อปรากฏการณ์การแยกชั้นในวัสดุเม็ดสองมิติภายใต้การสั่นสะเทือนในแนวดิ่ง: การเปรียบเทียบระหว่างอนุภาคห้าเหลี่ยมด้านเท่าและอนุภาคกลม
ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
[ 2560 ] 
Ceasefire Assemblages and the Asian Highway : Infrastructure Development, Public Controversy and Practices of Transparency in the Mae Sot-Myawaddy Special Economic Zone (SEZ)
Robert A. Farnan
[ 2560 ] 
ลักษณะร่วมของการกระจายตัวของพลังงานของขอบเกรนในโลหะที่มีโครงสร้างผลึกแบบบอดี้เซนเตอร์คิวบิค
สุทัศน์ รัตนพันธ์
[ 2560 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 2545โครงการ
หน้า : 2 / 255
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 74 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกหน่วยวิจัยเพื่อชุมชนในมหาวิทยาลัยเกริก
ผศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
[ 2558 ] 
การปรับตัวของแรงงานชาวประมงพื้นบ้านปัตตานีที่มาเลเซีย กรณีศึกษาชุมชนชาวประมงพื้นบ้านบางแห่งในจังหวัดปัตตานี
นายเจะรานิง มะลาลม
[ 2558 ] 
การสร้างคุณค่าวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
นายมานิตย์ ไชยกิติ
[ 2558 ] 
รูปแบบการสืบทอดความรู้การทำเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่เขตชลประทานลำปาว กรณีศึกษา อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
นายรัตติกร รัตนบุดตา
[ 2558 ] 
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมชาติชาวนาบางแก้ว เพื่อสร้างชาวนารุ่นใหม่ จ.พัทลุง
นายจักร์กฤษณ์ สามัคคี
[ 2557 ] 
การปรับตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมอนามัยชุมชนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท บ้านท่าบ่อ หมู่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
นายคมสันต์ ธงชัย
[ 2557 ] 
การศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างของศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปี 2557
นางวาลิกา โพธิ์หิรัญ
[ 2557 ] 
การจัดการความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสนับสนุนกลไกทางสังคมสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.2557 – 2560
นางสาวสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
[ 2557 ] 
ตลาดนัดชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างการเรียนรู้คุณค่าและความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝั่งโขง กรณีศึกษาบ้านนาทราย ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
นายสมพร มามะณีย์
[ 2556 ] 
ศึกษาแนวทางการดูแล คนพิการในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีภาวะโรคเรื่อรังแทรกซ้อน โดยครอบครัว ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปี 2556
นางปราณี ทองศิริ
[ 2556 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 74โครงการ
หน้า : 2 / 8
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th