โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Search
คำที่ค้นหา : 25
งานวิจัย R&D และวิชาการ
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 2545 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
แอนตี้ครอสซิ่งสเปกโทรสโกปีของแคลเซี่ยมในสถานะริดเบิร์ก
จิรกานต์ นันแก้ว
[ 2558 ] 
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและความล้มเหลวของแก้ว
อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ์
[ 2558 ] 
การส่งเสริมความเข้าใจและการปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยโปรแกรมพี่เลี้ยงออนไลน์
ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
[ 2558 ] 
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2558
สุคันธรส ธาดากิตติสาร
[ 2558 ] 
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ปี 2558
นฤทธิ์ ตรีอำนรรค
[ 2558 ] 
การศึกษาแนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของไทยเพื่อผลักดันประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง
นณริฏ พิศลยบุตร
[ 2558 ] 
การศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของประชากรมะเขือในเขตภาคเหนือและภาคอีสานของไทย
เจนจิรา ดวงจิต
[ 2558 ] 
การศึกษารูปแบบ วิธีการสอน และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 9
สร้อยสน สกลรักษ์
[ 2558 ] 
ชุดประสานงานนโยบายและยุทธศาสตร์การยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย
อภิชัย พันธเสน
[ 2558 ] 
การศึกษาอัตราที่แท้จริงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร
จิตติ มงคลชัยอรัญญา
[ 2558 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 2545โครงการ
หน้า : 8 / 255
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 74 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
การจัดการศึกษา(ธรรมนูญโรงเรียน)ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นโดยประชาคมเมืองฝาง กรณีศึกษาโรงเรียนฝาง ชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายเสรี สุวรรณเพชร
[ 2545 ] 
การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
นางสาวสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
[ 2544 ] 
การจัดการกองทุนสวัสดิการเพื่อเด็กที่ทุกข์ยาก : กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
อาจารย์สงบ ทิพย์นาวา
[ 2543 ] 
หลักสูตรท้องถิ่นระดับการศึกษาพื้นฐานช่วงประถมศึกษา โรงเรียนบ้านร่องเบ้อ จังหวัดเชียงราย
นายสมบัติ จักรสมศักดิ์
[ 2543 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 74โครงการ
หน้า : 8 / 8
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้ 

 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th