โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  
 

E-Library

ห้องสมุดออนไลน์
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

Issue คำค้นหา : Asean
งานวิจัย R&D และวิชาการ
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 422 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
โครงสร้างและนโยบายประชากรของประเทศสิงคโปร์ในมุมมองของการพัฒนาประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จงจิตต์ ฤทธิรงค์
[2561] 
การพัฒนาเมนูอาชีพทางเลือกด้านการเกษตรสำหรับชุมชนจังหวัดน่าน
วาสนา วิรุญรัตน์
[2561] 
การศึกษาศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เกษม กุณาศรี
[2561] 
โครงการศึกษาและสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพื้นที่ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม: กรณีศึกษาธุรกิจอาหารฮาลาลและธนาคารอิสลาม
ศุภัช ศุภชลาศัย
[2561] 
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบลอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
อนุสรณ์ สินสะอาด
[2560] 
แนวทางการเสริมสร้างการท่องเที่ยวไทยสู่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
อุดม หงส์ชาติกุล
[2560] 
การสร้างเสริมคุณภาพประสบการณ์การเคลื่อนย้ายของนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ: เรื่องเล่าจากนักศึกษาและนักวิชาการต่างชาติจากภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย
นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน
[2560] 
การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตแผ่นยางปูพื้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (เฟส2)
เจต พานิชภักดี
[2560] 
นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่
เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ
[2560] 
เเรงงาน ระบบสุขภาพ เเละการศึกษา: การจัดการเเละการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายเเดนในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง
อรัญญา ศิริผล
[2560] 
Ceasefire Assemblages and the Asian Highway : Infrastructure Development, Public Controversy and Practices of Transparency in the Mae Sot-Myawaddy Special Economic Zone (SEZ)
Robert A. Farnan
[2560] 
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทของใช้ของประดับตกแต่งโดยใช้การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาโมคลาน ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์
[2560] 
การพัฒนารูปแบบของการบูรณาการในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม: ประสบการณ์จากประเทศ MIB (Malaysia, Indonesia, Brunei)
มูนีราห์ ยามิรูเด็ง
[2560] 
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมที่ปลอดคอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนในเขตบางเขน เขตสายไหม เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
อมรรัตน์ กุลสุจริต
[2560] 
การประเมินความพร้อมของชุมชนบริเวณชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยต่อการจัดการสุขภาพชุมชน: กรณีศึกษา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ซอฟียะห์ นิมะ
[2560] 
การศึกษาเอกลักษณ์เชิงสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากในระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
จุรีภรณ์ นวนมุสิก
[2560] 
การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3
เกษม อัศวตรีรัตนกุล
[2560] 
การเสริมสร้างประสิทธิผลของระบบการให้เบาะแสในประเทศไทยและการส่งเสริมความร่วมมือในระดับพื้นที่ภาคใต้เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ
วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์
[2560] 
อาเซียนกับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติของชาวโรฮิงญา
อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช
[2560] 
กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
สุจารี แก้วคง
[2560] 
การวิเคราะห์โซ่คุณค่าการจัดการกระบวนเกษตรเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเเละเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของชุมชน กรณีโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
สุรินทร์ อ้นพรม
[2560] 
การออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่นำสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
[2560] 
การผสานกลไกทางพุทธศาสนาเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน
บุญเลิศ ช่วยธานี
[2560] 
“โอกาส” หรือ “ความท้าทาย” ของการพัฒนาเมืองชายแดนเชียงของไปสู่ความความทันสมัยภายใต้นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์
[2560] 
การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
[2560] 
เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารในฐานะพื้นที่ปฏิบัติการของรัฐเสรีนิยมใหม่
จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
[2560] 
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการทุนมนุษย์สาขาบริการสุขภาพรองรับการเคลื่อนย้ายเสรี ภายใต้ความตกลงยอมรับคุณสมบัติร่วมบุคคลธรรมดาของประชาคมอาเซียน
จิโรจ สินธวานนท์
[2560] 
เครือข่ายและทุนทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ: บทบาทองค์กรชุมชนและการสร้างกลไกพัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดสวัสดิการชายแดนแม่สอด ชายแดนไทย-เมียร์มาร์
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
[2560] 
การยกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
พัชรี สุเมโธกุล
[2560] 
วิสาหกิจชุมชนนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจโดยใช้โรงเรือนแสงอาทิตย์และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาชุมชน
ณัฐวุฒิ ดุษฎี
[2560] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 422 โครงการ
หน้า : 1 / 15
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th