รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG4480023
ชื่อโครงการ : การพัฒนาค่าความแตกต่างอุณหภูมิของภาระการทำความเย็นสำหรับประเทศไทย
  The development of cooling load temperature difference for Thailand
หัวหน้าโครงการ : สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมศักดิ์ ไชยะภินันท์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2544
วัตถุประสงค์ : จัดหาตารางค่าความแตกต่างของอุณหภูมิภาระการทำความเย็น และค่าประกอบอื่นๆ สำหรับวัสดุและอาคารในประเทศไทยเพื่อใช้ในการคำนวณค่าภาระการทำความเย็นที่สอดคล้องกับภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อให้วิศวกรในสายวิชาชีพได้ทำการคำนวณค่าภาระการทำความเย็นของอาคารในประเทศไทยได
สถิติการเปิดชม : 1,332 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 110 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400