โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Search



จำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 2492 โครงการ :
การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านอัตลักษณ์ประเพณีตีผึ้งชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์สำราญ ธุระตา
 
แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์
 
การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดภัยอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูวิถีชีวิต ของครัวเรือนเกษตรกรชุมชนต้นน้ำอิง ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
นายศุภชีพ สิริวงศ์ใจ
 
การใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการพัฒนาภาพลักษณ์อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
นางวาลิกา โพธิ์หิรัญ
 
แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
นายประมวล ดวงนิล
 
การศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษาภาคเหนือ
ดร.สมคิด แก้วทิพย์
 
กระบวนการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ แดนอินทร์
 
การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการจัดการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชาวนา ภาคเหนือตอนบน
นายอรุณ อุลัย
 
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันแบบ Responsive เพื่อทดลองใช้สำรวจความเป็นธรรมทางสังคมในกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ต่อเนื่อง
นายธีระ สินเดชารักษ์
 
การพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีงบประมาณ 2561
นายปรีชา ปิยจันทร์
 
ศึกษาศักยภาพพื้นที่และชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านผาสวรรค์ ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
นายวิรัตน์ แก้วก่า
 
เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
นายเกรียงไกร พรมเวียง
 
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
นางเบญจพร ไชยโชค
 
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีชาวนา 2 ลุ่มน้ำ 3 จังหวัด ภาคใต้ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลัก
นายวัชระ ชัยเขต
 
การขยายตลาดเพื่อการสร้างพื้นที่สีเขียว กรณีตลาดศุกร์สุขภาพ ในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
นายประจักษ์ ลือฉาย
 
กลไกเชิงสถาบัน เพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมืองน่าอยู่
นางสุนันทา สุภาวสิทธิ์
 
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนนิเวศวัฒนธรรมชาวนาพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า จ.ขอนแก่น
นางสาวรัชฎาพร ชนะแสวง
 
คนรุ่นใหม่กับการสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ผลผลิตจากป่าชุมชน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางสาวปราลี แหล่งป่าหมุ้น
 
กระบวนการจัด “งานศพสีเขียว” เพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษา บ้านเล่า หมู่ 2, 10, 13 และหมู่ 14 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
-พระมหาสังคม ช่างเหล็ก
 
สิทธิชุมชนมอหินขาว กับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
นายเจริญ เจสันเทียะ
 

โครงการวิจัยทั้งหมด : 2492 โครงการ
หน้า : 1 / 125
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 


 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th