โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 2369 โครงการ :
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของชุดประเด็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในงานเกษตรกรรมยั่งยืน
นางสาวมาลี สุปันตี
 
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุดประเด็นตลาดทางเลือกเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากอาหารท้องถิ่น
นายถนัด แสงทอง
 
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของชุดโครงการพันธุกรรม
นายเรืองเดช โพธิ์ศรี
 
บทบาทการหนุนเสริมนักวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมคนผู้ไท อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
นางกนกนาถ โพธิ์สัย
 
การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและยกระดับเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนภาคเหนือตอนล่างสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน
 
การพัฒนากระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์พืชของกลุ่ม องค์กรเกษตรกรในชุมชน
นายเรืองเดช โพธิ์ศรี
 
แนวทางการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมรอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 3
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
 
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดพลังการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา (จังหวัดศรีสะเกษ)
นายมนูญ มุ่งชู
 
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น กลไกการยกระดับความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนภายใต้การสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
นางอรอนงค์ วิจิตรสุนทร
 
ระบบการสร้างผู้ช่วยผู้ประสานงานและนักวิจัยให้เป็นพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน ปี 2560
นางสาวสุวรรณา บัวพันธ์
 
การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อการจัดการตลาดข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคกผักกูด-โป่งแดง
นายวุฒิชัย วงภาพ
 
ศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
นางสาวมาลี สุปันตี
 
ศึกษากระบวนการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จากฐานเศรษฐกิจทางเลือกของชุมชน ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวทองทิพย์ ภูมิวงศ์
 
ศึกษาแนวทางการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
นายศราวุฒิ ยงกุล
 
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร
นางสาวศรินพร พุ่มมณี
 
การผลิตเส้นไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านโพธิ์สามัคคี ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
นายถิระโรจน์ จารุรัศมีวงศ์
 
ศึกษาการเพิ่มผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจชุมชนลำน้ำห้วยยาง ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
นายมงคล สุกใส
 
ยกระดับศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การเคลื่อนไหวทางสังคม (Social movement) ในบริบทสังคมสมัยใหม่
นายชัยวัฒน์ ถิระพันธ์
 
การพัฒนากระบวนการผลิตและจัดการเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักพื้นบ้าน ชุมชนตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นายวันสี พิมดา
 
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงของชุมชนบ้านหนองผักแว่น ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
นางภรชนก อำนาเรือง
 

โครงการวิจัยทั้งหมด : 2369 โครงการ
หน้า : 1 / 119
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 


 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th