รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : IUG5280001
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า
  Development of Power Quality Monitoring System
หัวหน้าโครงการ : สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ
หัวหน้าโครงการ
ถิรพงษ์ กษิรวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ก.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 3 เฟส ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านระบบตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า

2) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านระบบตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ทำให้สามารถพึ่งพาด้วยตัวเองและช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

3) เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าให้สามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์

สถิติการเปิดชม : 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400