รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5080044
ชื่อโครงการ : การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
  Identification of the genetic susceptibility to frontoethmoidal encephalomeningocele (FEEM)
หัวหน้าโครงการ : กัญญา ศุภปีติพร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กัญญา ศุภปีติพร
หัวหน้าโครงการ
วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
สถิติการเปิดชม : 1,470 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 195 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400