รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5180103
ชื่อโครงการ : การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงของเนื้อเยื่อหัวใจ และประสิทธิภาพการออกกำลังกายในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดโรคหัวใจ Tetralogy of Fallot
  Tissue Doppler Echocardiography and Exercise Capacity in Patients After Complete Repair of Tetralogy of Fallot
หัวหน้าโครงการ : สุชญา ศิลป์วิไลรัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุชญา ศิลป์วิไลรัตน์
หัวหน้าโครงการ
นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจ tetralogy of Fallot หลังการผ่าตัดในภาคเหนือ ของประเทศไทย โดยการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงของเนื้อเยื่อหัวใจ

วัตถุประสงค์รอง

1. เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของประสิทธิภาพการออกกำลังกายที่ลดลง และความผิดปกติของหัวใจหลังการผ่าตัดโดยการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

2. เพื่อให้ทราบถึงค่าของคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (echocardiographic parameter) ตัวใดที่มีความไวต่อประสิทธิภาพการออกกำลังกายที่ลดลง

3. เพื่อให้ทราบถึงระดับของ BNP ที่มีความไวต่อประสิทธิภาพการออกกำลังกายที่ลดลง

4. เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหัวใจเต้นผิดปกติในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดโรคหัวใจ tetralogy of Fallot

สถิติการเปิดชม : 2,802 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 495 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400