โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5180137
ชื่อโครงการ : การผลิตและการใช้ไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ปีก
  The Production of Water Meal (Wolffia spp.) and Its Utilization as Protein Source in Poultry Diets
หัวหน้าโครงการ : อาณัติ จันทร์ถิระติกุล  
ทีมวิจัย :
อาณัติ จันทร์ถิระติกุล  
หัวหน้าโครงการ
ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำทั้งในฟาร์มผลิตไข่น้ำเชิง

การค้าและในระดับห้องปฏิบัติการ

3.2 เพื่อศึกษาการใช้ไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนโปรตีนจากกากถั่วเหลืองในอาหารไก่ไข่

3.3 เพื่อศึกษาการใช้ไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนโปรตีนจากกากถั่วเหลืองในอาหารไก่เนื้อ

3.4 เพื่อศึกษาการใช้ไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนโปรตีนจากกากถั่วเหลืองในอาหารนกกระทาเนื้อและไข่

สถิติการเปิดชม : 2,661 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 854 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th