โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5180206
ชื่อโครงการ : การออกแบบ และ สังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์เพื่อใช้ในการตรวจวัดไอออนปรอท
  Design and Synthesis of Fluoroionophores for the Detection of Mercury Ions
หัวหน้าโครงการ : นันทนิตย์ วานิชาชีวะ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
หัวหน้าโครงการ
เกตุ กรุดพันธ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อออกแบบปรอทเซ็นเซอร์ชนิดใหม่หลายๆชนิดให้มีความสามารถในการจับกับไอออนปรอท และ

สามารถตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณ และคุณภาพวิเคราะห์ของไอออนปรอทได้โดยวิธีทาง

ฟลูออเรสเซนต์ สเปคโตรสโคปี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในระบบ flow analysis

2.2 เพื่อศึกษาหาวิธีที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ และ แยกบริสุทธิ์ปรอทเซ็นเซอร์ชนิดใหม่ 2- 3 ชนิด

2.3 เพื่อนำปรอทเซ็นเซอร์ชนิดใหม่ที่สังเคราะห์ได้ ไปตรวจวัดความเข้มข้นของไอออนปรอทได้ใน

สารละลายอินทรีย์ และ/หรือ สารละลายน้ำ

2.4 เพื่อนำปรอทเซ็นเซอร์ที่สังเคราะห์ได้มาทำให้เกิด self-assembled monolayers บนพื้นผิวทอง หรือ พื้นผิวแก้ว เพื่อที่จะสามารถนำเซ็นเซอร์ที่ผ่านการวิเคราะห์ไอออนปรอทแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ (reuse) รวมทั้งใช้เป็นโครงการนำร่องเพื่อที่จะนำมาใช้สร้างนาโนอุปกรณ์ในการตรวจวัดปรอทในภาคสนามได้ต่อไป

สถิติการเปิดชม : 918 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 125 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th