โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6080202
ชื่อโครงการ : การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี C-K และโมเดล PIPE : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการสอนตามทฤษฎี
  Development of lesson plans to encourage creativity by using the C-K theory and PIPE model: a case of creative university’s students
หัวหน้าโครงการ : มยุรี เสือคำราม
ทีมวิจัย :
มยุรี เสือคำราม
หัวหน้าโครงการ
โยธิน แสวงดี
นักวิจัยที่ปรึกษา
สรรเสริญ มิลินทสูต
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 3 เม.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อค้นหาชุดความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี C-K และโมเดล PIPE

2) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี C-K และโมเดล PIPE

3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เชิงพัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์ภายหลังจากการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้ฯ ระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับการสอนตามทฤษฎี กลุ่มนักศึกษาที่ไม่ได้รับการสอนตามทฤษฎี และกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการแลกเปลี่ยนจากนักศึกษาที่ได้รับการสอนตามทฤษฎี

4) เพื่อศึกษาอิทธิพลข้ามระดับของกลุ่มนักศึกษาและเอกลักษณ์ของบทบาทเชิงสร้างสรรค์ต่อผลสัมฤทธิ์เชิงพัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์ภายในบุคคล

สถิติการเปิดชม : 230 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 42 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th