รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180009
ชื่อโครงการ : การเติมแต่ง Li และ Ti บนวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ 525 เพื่อเป็นวัสดุกักเก็บพลังงาน
  Li and Ti functionalized Metal-Organic Framework-525 as an energy storage medium
หัวหน้าโครงการ : พรจักร ศรีพัชราวุธ
ทีมวิจัย :
พรจักร ศรีพัชราวุธ
หัวหน้าโครงการ
วิทยา อมรกิจบำรุง
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1 Evaluating the Li and Ti binding energy on the surface of Metal-organic Framework-525 (MOF-525).

2 Calculating the hydrogen adsorption energies of the Li and Ti functionalized MOF-525 with 1-4H2 loadings.

3 Investigating the gravimetric hydrogen uptakes of the Li and Ti decorated MOF-525 at three different temperatures, namely 77, 150 and 300 K by using the ab initio molecular dynamics simulations implemented in the Vienna Ab initio Simulation Package (VASP).

4 Synthesizing and characterizing various physical properties of the MOF-525.

5 Decorating Li into the synthesized MOF-525 based on method of Ref. 4.

6 Characterizing various physical properties of the Li decorated MOF-525.

สถิติการเปิดชม : 240 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400