รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180102
ชื่อโครงการ : การพัฒนาชุดสมการสำหรับทำนายความหนาแน่นของพลังงานคลื่นผิวน้ำพร้อมการประยุกต์งานใช้สำหรับชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
  Development of predictive equations for surface wave power density with practical application in the coastal ocean of Thailand
หัวหน้าโครงการ : ชัชวิน ศรีสุวรรณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชัชวิน ศรีสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
วิญญู รัตนปิติกรณ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : to develop a new set of analytical solutions for estimating total wave energy fluxes;

to conduct a wave flume experiment for investigating surface profiles of nearshore

waves;

to test the new solutions against available exact means of calculation for accuracy and

precision;

to apply the new solutions for estimating wave power potential along the coastlines of

Thailand;

to launch field wave measurement schemes to collect a validation set of wave data;

to prove that the new solutions are superior to other estimation techniques in terms of

estimation performance and practical utility

สถิติการเปิดชม : 343 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400