รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180119
ชื่อโครงการ : ปฏิสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลน สิ่งแวดล้อม และมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลตามแนวชายทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกในสมัยโฮโลซีน
  Holocene mangrove dynamics, environmental and human interactions with sea level changes along the eastern Gulf of Thailand
หัวหน้าโครงการ : ปรมิตา พันธ์วงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปรมิตา พันธ์วงศ์
หัวหน้าโครงการ
นาฏสุดา ภูมิจำนงค์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 2.1. Reconstruct vegetation history and sea level record in the east coast of Thailand during the Holocene.

2.2. Investigate the relationships among past vegetation, sea level change, and human interactions.

2.3. To improve existing knowledge of the vulnerability of coastal areas particularly mangrove habitats to future sea-level rise

สถิติการเปิดชม : 271 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400