รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180281
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของพื้นที่รอยต่อระหว่างถนนกับป่าต่อการกระจายของสังคมแมงมุมกลุ่มชักใยในสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
  Road-Forest Edge effect on Distribution of Web-building Spider Community in Northeastern Botanical Garden, Thailand
หัวหน้าโครงการ : บุปผา เพชรรัตน์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) To investigate diversity, richness, and abundance of understory web-building spiders and assess species composition change along road-forest edge gradient.

2) To assess microclimatic and microhabitat change along road-forest edge gradient.

3) To evaluate the relationship between diversity, richness, and abundance of understory web-building spiders and microclimate and microhabitat along road-forest edge gradient.

4) To find a clue of seasonal variation in diversity, richness, and abundance of understory web-building spiders, and their species composition and microclimate and microhabitat along road-forest edge gradient.

สถิติการเปิดชม : 289 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400