รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180290
ชื่อโครงการ : การผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากเฮมิเซลลูโลสที่ละลายในน้ำและในด่างจากผลผลิตพลอยได้จากข้าวโดยกระบวนการทางเอนไซม์ร่วมกับไมโครเวฟ และประสิทธิภาพต่อแบคทีเรียโพรไบโอติกภายใต้สภาวะจำลองระบบย่อยอาหาร
  Production of water-soluble and alkali-soluble hemicelluloses-derived oligosaccharides from rice production residues by microwave-assisted enzymatic hydrolysis and their effects on behaviors of probiotic bacteria under simulated gastrointestinal conditions
หัวหน้าโครงการ : วรรณพร คลังเพชร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1 To investigate the effect of microwave on hemicelluloses extraction of rice husk and rice straw

2 To optimize enzymatic hydrolysis conditions of water-soluble and alkali-soluble hemicelluloses of rice husk and rice straw by GH10 and GH11 family endoxylanase

3 To determine the quality and quantity of rice husk and rice straw hemicelluloses-derived oligosaccharides.

4 To evaluate the effect of prebiotic to microbiota by gastrointestinal tract model.

สถิติการเปิดชม : 235 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400