รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG3710010
ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการวิจัยลาวศึกษาในประเทศไทย"
  Workshop on "Concpets fpr Research in Lao Studies in Thailand"
หัวหน้าโครงการ : สมชาย ลำดวล
ทีมวิจัย :
สมชาย ลำดวล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2537
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,691 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 175 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400