รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG3810001
ชื่อโครงการ : ครอบครัวและเครือญาติไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคต
  -
หัวหน้าโครงการ : อคิน รพีพัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อคิน รพีพัฒน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 24 ก.พ. 2538
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,661 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 304 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400