รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5090005
ชื่อโครงการ : การพัฒนาโจทย์ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยบูรณาการการเรียนการสอน
  The Development of Set of Research Problems for Develop Community's Food Business Approach by Stydying Activiteies
หัวหน้าโครงการ : กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
หัวหน้าโครงการ
นุชจรินทร์ อาจปรุ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วงเดือน ไม้สนธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กุลยารัตน์ ทัศมี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : วิจัย

3.1 เพื่อให้ได้โจทย์ชุดโครงการวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

3.2 เพื่อพัฒนานักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดย

นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

1) นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ อาจเป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือ ผู้บริหารจัดการงานวิจัย

2) นักวิจัยหน้าใหม่ อาจเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย การประยุกต์การวิจัยในการเรียนการสอน การเป็นที่ปรึกษาการวิจัยแก่นักศึกษา

3) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และสังคมศาสตร์การพัฒนา

4) นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย เทคโนโลยีอาหาร การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด เป็นต้น

นักวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

1) นักวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เช่น พัฒนาชุมชน หอการค้าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชจังหวัด เป็นต้น

2) นักวิจัยจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เช่น เจ้าของ ผู้จัดการ พนักงาน เป็นต้น

3.3 เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์แบบมีส่วนร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

3.4 เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

สถิติการเปิดชม : 4,893 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 293 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400