รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5090007
ชื่อโครงการ : การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาชุดโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบครบวงจรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
หัวหน้าโครงการ : สมศักดิ์ ชอบตรง
ทีมวิจัย :
สมศักดิ์ ชอบตรง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาชุดโจทย์วิจัยการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแบบครบวงจรประกอบด้วย

1.1 การจัดการกลุ่ม และเครือข่าย

1.2 การจัดการการผลิต

1.3 การจัดการการตลาด

1.4 การจัดการบัญชี และการเงิน

1.5 นวัตกรรมและการจัดการเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

2. เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีสถิติการเปิดชม : 1,441 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 517 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400