รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5090009
ชื่อโครงการ : การพัฒนาโจทย์วิจัยการผลิตพืชผักเมืองหนาวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขนาดเล็ก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 
หัวหน้าโครงการ : โยธิน สุริยพงศ์
ทีมวิจัย :
โยธิน สุริยพงศ์
หัวหน้าโครงการ
รัศมีเดือน จิตชื่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้ได้โจทย์ชุดโครงการวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยที่มีคุณภาพโดยสร้างความมีส่วนร่วมภายใต้ศักยภาพของชุมชน

2) เพื่อให้ได้องค์ความรู้เรื่องกระบวนการพัฒนาโจทย์และข้อเสนอที่มีคุณภาพ

3) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายในท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 1,307 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 334 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400