รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG55H0002
ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 6
  The 6th Humanities Research Forum
หัวหน้าโครงการ : ธเนศ เวศร์ภาดา
ทีมวิจัย :
ธเนศ เวศร์ภาดา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 มี.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. วงการมนุษยศาสตร์เห็นพลังการอธิบายความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างมนุษย์ในโลก และโลกในมนุษย์

2. นักวิจัยทางมนุษยศาสตร์เห็นความเชื่อมโยงของมนุษยศาสตร์กับศาสตร์สาขาอื่นเช่น เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ที่ต่างมีบทบาทในการร่วมกันแก้ปัญหาภัยพิบัติ

3. นักมนุษยศาสตร์สามารถ "คิดใหม่" บทบาท ความหมาย และการวิจัยทางมนุษยศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลกธรรมชาติในบริบทสังคมร่วมสมัย

สถิติการเปิดชม : 2,155 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 210 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400