รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5930003
ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้ด้านคุณภาพอากาศ และพัฒนาแผนที่นำทางงานวิจัย ด้านการเพิ่มคุณภาพอากาศในประเทศไทย
  Knowledge management on air quality research and develop of research roadmaps on air quality improvement in Thailand
หัวหน้าโครงการ : ศิริมา ปัญญาเมธีกุล
ทีมวิจัย :
ศิริมา ปัญญาเมธีกุล
หัวหน้าโครงการ
ปุญญานิช บริเวธานันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศและเสียง (ในบรรยากาศ และในอาคาร) ในประเทศไทย

(2) เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างและโอกาสความท้าทายที่มีของงานวิจัยด้านคุณภาพอากาศในประเทศไทย เทียบกับการพัฒนาของนานาประเทศ

(3) เพื่อจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยเพื่อให้สามารถจัดการด้านคุณภาพอากาศในประเทศไทยให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 606 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 25 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400