โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG61A0001
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบย่านที่ชาญฉลาดเพื่อการยกระดับทางเศรษฐกิจ เรื่อง แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทพัฒนาเมือง: New Platform ของไทยเพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจและการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
 
หัวหน้าโครงการ : ฐาปนา บุณยประวิตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฐาปนา บุณยประวิตร
หัวหน้าโครงการ
พงศ์พินิจ ล้ำเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. สร้างความเข้าใจในการแนวทางใหม่ของการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจด้านแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทพัฒนาเมือง: New Platform ของไทยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะ

2. เปิดโอกาสให้บริษัทพัฒนาเมืองที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคได้แสดงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่

3. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบูรณาการแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการสร้างโอกาสความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างบริษัทพัฒนาเมือง หน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และภาคส่วนต่างๆ

4. พัฒนารูปแบบใหม่ของการพัฒนาเมืองที่มีการผสมผสานแนวคิดการวางผังและการออกแบบเมืองมาตรฐานสากลกับบริบทของไทย ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจในอนาคต และเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาร่วมกันของบริษัทเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเปิดชม : 1,289 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 109 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th