รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PUG5250005
ชื่อโครงการ : การจัดทำเอกสารเผยแพร่ "ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์"
 
หัวหน้าโครงการ : กอบบุญ หล่อทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (11 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กอบบุญ หล่อทองคำ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงงาน IRVE-51 ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไปและคณะครู นักเรียนของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาสถิติการเปิดชม : 2,633 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาความสามารถการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏและอาชีวศึกษา (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 344 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400