รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3820007
ชื่อโครงการ : การควบคุมการทำงานของต่อมน้ำนมในโคลูกผสม: ผลของการให้อาหารหยาบต่างชนิดร่วมกับอาหารข้น
  -
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
หัวหน้าโครงการ
ศิริเพ็ญ โกมลวานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชาย จันทร์ผ่องแสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2538
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเข้าใจถึงกลไกกาทำงานจองร่างกายส่วนที่อยู่นอกต่อมน้ำนม (extra mammary function) ในโคลูกผสม 87.5%HF และ 50%HF ที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบ ได้แก่ หญ้า หรือฟางข้าว ที่ปรุงแต่งด้วย 5% ยูเรีย ขนิดใดชนิดหนึ่งร่วมกับอาหารข้น จะมีความสัมพันธ์กับการทำงานของต่อม
สถิติการเปิดชม : 2,290 ครั้ง
ชุดโครงการ : โคนม กลุ่มอาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ (โคนม) (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 228 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400