รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3820011
ชื่อโครงการ : การควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียน (Durio zibethinus L.)
  -
หัวหน้าโครงการ : สมศิริ แสงโชติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมศิริ แสงโชติ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2538
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาวิธีการควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียนทีเกิดจากเชื้อราต่าง ๆ ภายหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
สถิติการเปิดชม : 2,451 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 280 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400