รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4010071
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัย"ยุโรปกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : โอกาส ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลง"
  -
หัวหน้าโครงการ : วิชิต สุรพงษ์ชัย
ทีมวิจัย :
วิชิต สุรพงษ์ชัย
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,724 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 298 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400