รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4020004
ชื่อโครงการ : การศึกษาการสร้างแหล่งสาหร่ายบนปะการังเทียมเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อพันธุ์พื้นเมือง Hallotis asinina Linneus ในสภาพธรรมชาติ เพื่อพัฒนาไปสู่การเลี้ยงในเชิงพาณิชย์
  -
หัวหน้าโครงการ : ธานินทร สิงหะไกรวรรณ
ทีมวิจัย :
ธานินทร สิงหะไกรวรรณ
หัวหน้าโครงการ
เสาวณีย์ สิงหะไกรวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิชาญ อิงศรีสว่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมนึก กบิลรัมย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2540
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อในสภาพธรรมชาติ

2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลการพัฒนารูปแบบปะการังเทียมที่เหมาะสมกับการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ

3. เพื่อศึกษาชนิดของสาหร่ายที่เหมาะสมกับเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อในสภาพธรรมชาติ

4. เพื่อประเมินต้นทุนการผลิตจากการทดลองเลี้ยงหอยเป๋
สถิติการเปิดชม : 1,386 ครั้ง
ชุดโครงการ : อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 150 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400