รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4030001
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการใช้พญายอ (Clinacanthus nutans)ในการป้องกันโรคไวรัสในกุ้งกุลาดำ
  Development of Clinacanthus nutans for control of viral disease in black tiger prawn (Penaeus monodon)
หัวหน้าโครงการ : ลิลา เรืองแป้น
ทีมวิจัย :
ลิลา เรืองแป้น
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,573 ครั้ง
ชุดโครงการ : พญายอ (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 211 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400