รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4030020
ชื่อโครงการ : ความชุกของการพบเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในดินจากภาคเหนือของประเทศไทย
  Prevalence of Burkholderia pseudomallei in soil from the North of Thailand
หัวหน้าโครงการ : ประสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล
ทีมวิจัย :
ประสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,851 ครั้ง
ชุดโครงการ : Melioidosis (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 131 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400