รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4040013
ชื่อโครงการ : โครงการการวิจัยและประเมินศักยภาพประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
  The Study on Civic Organizations in Nakhon-Si-Thammarat Potentials in running public work
หัวหน้าโครงการ : ฐิรวุฒิ เสนาคำ
ทีมวิจัย :
ฐิรวุฒิ เสนาคำ
หัวหน้าโครงการ
มานะ ช่วยชู
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยวัชน์ คงอินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภีม ภคเมธาวี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ตฤณ สุขนวล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 10 มิ.ย. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,037 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาสังคม/ประชาคมจังหวัด (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 132 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400