รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4250003
ชื่อโครงการ : การออกแบบลายทอผ้า 12 ตะกอWoven Fabric Design for 12 Harnesses
  Woven Fabric Design for 12 Harnesses
หัวหน้าโครงการ : สมบูรณ์ พุทธชัยยงค์
ทีมวิจัย :
สมบูรณ์ พุทธชัยยงค์
หัวหน้าโครงการ
กฤษฎา จบกลศึก
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 4 ม.ค. 2542
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,435 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 443 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400