รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330002
ชื่อโครงการ : การนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนมาใช้เพื่อการเกษตรกรรม
  Reuse of Effluent from Domestic Wastewater Treatment Plant in Agriculture
หัวหน้าโครงการ : เสนีย์ กาญจนวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เสนีย์ กาญจนวงศ์
หัวหน้าโครงการ
ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรีย์ บุญญานุพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัศมี แก้ววิชิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
อดุง ศิลปประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทรงเชาว์ อินสมพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิไลลักษณ์ กิจจนะพานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
โชคชัย ไชยมงคล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทิพวรรณ ประภามณฑล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2542
วัตถุประสงค์ : (1) หาเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง 4 ชนิด คือ น้ำเสีย, น้ำทิ้งจากระบบบำบัดขั้นต้น, จากระบบบำบัดขั้นที่ 2 แบบตะกอนเร่ง, แบบบ่อเติมอากาศเพื่อใช้ในการเกษตร (2) ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดนำเสียมาใช้ในการเกษตร
สถิติการเปิดชม : 4,810 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการทรัพยากรน้ำ (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,055 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400