รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330028
ชื่อโครงการ : ความชุกของการป่วยเป็นวัณโรคและการติดเชื้อ Nontuberculous Mycobacteria ในผู้ป่วยคุ้มกันบกพร่องที่วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
  Prevalence of Tuberculosis and Nontuberculous Mycobacteriosis in AIDS patients at Wat Prabat Numpu, Lopburi
หัวหน้าโครงการ : สวรรยา พงศ์ปริตร
ทีมวิจัย :
สวรรยา พงศ์ปริตร
หัวหน้าโครงการ
อาทรประชานารถ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุรี เจียรนัยศิลาวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กันทิมา ชูแสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
เทพพนม เมืองแมน
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาอุบัติการของการป่วยเป็นวัณโรคจากเสมหะและเลือดของผู้ป่วยเอดส์ที่สถานดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ในช่วงระยะเวลา 1 ปี

2. ศึกษาอุบัติการของการติดเชื้อ Mycobacterium avium complex และ Mycobacterium species ต่าง ๆ จากเสมหะและเลือดข
สถิติการเปิดชม : 3,825 ครั้ง
ชุดโครงการ : วัณโรค (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 568 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400