รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330030
ชื่อโครงการ : โครงการการสร้างระบบประสานงานข้อมูลการนำเข้าสารเคมีอันตราย
  Development of Coordinating System for Collection of Information on Imported Hazardous Materials.
หัวหน้าโครงการ : วราพรรณ ด่านอุตรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วราพรรณ ด่านอุตรา
หัวหน้าโครงการ
วรรณี พฤฒิถาวร
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เพ็ญศรี วุฒิเศรษฐไพบูลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัทรา พรประศาสน์สุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรชาติ จันทวัชรากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
จินต์ เพียรโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : ศึกษาหาวิธีการสร้างระบบการเชื่อมประสานข้อมูลการนำเข้าสารเคมี ที่ต้องอนุญาตตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถิติการเปิดชม : 2,249 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการสารเคมี (17 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 286 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400