โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4340025
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัย เรื่อง เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย
  THE THAI VILLAGE ECONOMY
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
หัวหน้าโครงการ
สังศิต พิริยะรังสรรค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
คริสโตเฟอร์ จอห์น เบเคอ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยศ สันตสมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวิทย์ ธีรศาศวัต
นักวิจัยร่วมโครงการ
สงบ ส่งเมือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
พอพันธ์ อุยยานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสรี ลีลาลัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิธิ เอียวศรีวงศ์
ที่ปรึกษา
อคิน รพีพัฒน์
ที่ปรึกษา
เสน่ห์ จามริก
ที่ปรึกษา
อภิชัย พันธเสน
ที่ปรึกษา
ผาสุก พงษ์ไพจิตร
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทยในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีประเด็นวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ

1. ศึกษาโครงสร้างและการแปรรูป ( transformation ) ของโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านของทุกภาคและโดยรวมของประเทศ

2. ศึกษาว่าทำ
สถิติการเปิดชม : 9,881 ครั้ง
ชุดโครงการ : เศรษฐกิจชุมชน (15 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 4,116 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th