รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4440035
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เรื่องสมุนไพรชุมชนปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระยะที่ 2
  -
หัวหน้าโครงการ : คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
คีรีบูน จงวุฒิเวศย์
หัวหน้าโครงการ
มาเรียม นิลพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ระพีพรรณ ฉลองสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรรณภา แสงวัฒนะกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2544
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ในโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรแก่บุคคลที่อยู่นอกระบบโรงเรียน

3. เพื่อทดลองกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

4. เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื
สถิติการเปิดชม : 5,121 ครั้ง
ชุดโครงการ : การศึกษากับชุมชน (36 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 528 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400