รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4510007
ชื่อโครงการ : โครงการแปลหนังสือเรื่อง "จิตรกรรมและวรรณกรรมเซอร์เรียลิสต์ในประเทศไทย"
  -
หัวหน้าโครงการ : สดชื่น ชัยประสาธน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พุฒิ วีระประเสริฐ
หัวหน้าโครงการ
สดชื่น ชัยประสาธน์
หัวหน้าโครงการ
สายัณห์ แดงกลม
นักวิจัยร่วมโครงการ
Jean-Marcel PAQUETTE
นักวิจัยร่วมโครงการ
พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2545
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับรากฐานและพัฒนาการในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ทั้งแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ให้เป็นที่ประจักษ์ในหมู่ชาวต่างชาติ จากทัศนะของผู้วิจัยที่เข้าใจฐานความคิดไทยและได้ศึกษาต้นเค้าตลอดจนพัฒนาการของความคิดตะวันตก
สถิติการเปิดชม : 2,234 ครั้ง
ชุดโครงการ : เอเชีย-ยุโรป (14 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 330 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400