รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4510009
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "สังคมไทยและชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ในทัศนะของอองรี มูโอต์" (La societe thaie et les Siamois au millieu de XIXe siecle d'apres Henri Mouhot)
  -
หัวหน้าโครงการ : วราภรณ์ ก. ศรีสุวรรณ
ทีมวิจัย :
วราภรณ์ ก. ศรีสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
กรรณิการ์ จรรแสง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2545
วัตถุประสงค์ : -เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของสังคมไทยและชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 จากข้อเขียนของอองรี มูโอต์

-เพื่อวิเคราะห์ทัศนคติของอองรี มูโอต์ โดยเปรียบเทียบกับเอกสารฝรั่งเศสและเอกสารไทย

-เพื่อนำข้อมูลจากเอกสารฝรั่งเศสมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยสังคมไทยในอดีต
สถิติการเปิดชม : 2,871 ครั้ง
ชุดโครงการ : เอเชีย-ยุโรป (14 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 599 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400