รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4650010
ชื่อโครงการ : การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดระดับบิลิรูบินจากสีพลาสมาสำหรับทารกแรกเกิด
  Research and Development of the Plasma Color Appraisal Bilirubinometer for the Neonates
หัวหน้าโครงการ : เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
ทีมวิจัย :
เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : 1.ออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องมือแพทย์สำหรับวัดระดับบิลิรูบินจากสีของพลาสมาสำหรับทารกแรกเกิดที่ได้

มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงทางคลินิก จากภูมิปัญญาไทยและใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ

2.ถ่ายทอดวิธีใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นใหม่แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน
สถิติการเปิดชม : 1,800 ครั้ง
ชุดโครงการ : เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 278 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400