รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4650011
ชื่อโครงการ : การทดสอบและพัฒนาสายเคเบิลไยแก้วนำแสงชนิดแขวนเพื่อการผลิต
  A Test and Development of Fiber Optic Aerial
หัวหน้าโครงการ : ปรีชา ยุพาพิน
ทีมวิจัย :
ปรีชา ยุพาพิน
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : เพื่อทดสอบและพัฒนาให้ได้สายเคเบิลใยแก้วชนิดแขวนที่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยก่อนการผลิตและจำหน่าย โดยใช้นักศึกษาปริญญาโทเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม
สถิติการเปิดชม : 1,742 ครั้ง
ชุดโครงการ : สนับสนุนผู้ปฏิบัติการวิจัย ในภาคอุตสาหกรรม (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 191 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400