รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4650024
ชื่อโครงการ : เส้นทางการท่องเที่ยวแบบจับจ่ายสินค้าศิลปหัตถกรรม"
  Art and Craft Shopping Routes
หัวหน้าโครงการ : อภิโชค เลขะกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิโชค เลขะกุล
หัวหน้าโครงการ
กรุณา รักษวิณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวแบบจับจ่ายโดยการพัฒนาชุมชนผู้ผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมที่มีศักยภาพให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ที่มีความเหมาะสมต่อการรับรู้และความชื่นชอบของนักท่องเที่ยว และสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการและชุมชนผู้ผลิต

2. นำเสนอวิธีการและรูปแบ
สถิติการเปิดชม : 6,556 ครั้ง
ชุดโครงการ : ท่องเที่ยว (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,280 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400