รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG46O0004
ชื่อโครงการ : โครงการ "มูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
  -
หัวหน้าโครงการ : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
หัวหน้าโครงการ
อร จุนถิระพงศ์
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน
อัครพงศ์ อั้นทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
คมสัน สุริยะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาถึงโครงการสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

2. ศึกษาความเชื่อมโยงภายใต้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ

3. ศึกษาสัดส่วนหรือการกระจายของมูลค่าเพิ่มของการบริการให้แก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่มิใช่นักท่องเที่ยว

4. ศึกษามูลค่าเพิ่มสัดส่วนที่เก็บไว้ในประเทศ (retained value) ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

สถิติการเปิดชม : 4,047 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,338 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400