รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730020
ชื่อโครงการ : การศึกษาเรื่องการทรงตัวและหกล้มในผู้สูงอายุไทย
  A study in fall and balance in Thai elderly population
หัวหน้าโครงการ : แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์
ทีมวิจัย :
แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์
หัวหน้าโครงการ
จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุจิตรา บุญหยง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการหกล้มกับการทรงท่าในผู้สูงอายุ

2. เพื่อศึกษาระดับการทรงตัวในผู้สูงอายุ

3. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ควบคุมข้อเข่า และข้อเท้ากับการทรงท่าและอุบัติการณ์การหกล้ม

สถิติการเปิดชม : 8,599 ครั้ง
ชุดโครงการ : เครือข่ายวิจัยสุขภาพ (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,081 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400