โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4740012
ชื่อโครงการ : การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่ม/องค์กร/พื้นที่ ที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
  -
หัวหน้าโครงการ : พิพัฒน์ ยอดพฤติการ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลกลุ่ม องค์กร พื้นที่ ที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างเป็นระบบและสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ และพัฒนาเป็นฐานข้อมูลโครงการ ในอันที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง

2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้สนใจ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาควิชาการ อย่างถี่ถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

3. เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน การถ่ายทอดความรู้ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งในการวางนโยบาย แผนงาน และการนำไปปฏิบัติในระยะต่อไป

4. เพื่อใช้เป็นบทเรียนความสำเร็จ และกรณีศึกษาจากโครงการจริง ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาและ
สถิติการเปิดชม : 4,461 ครั้ง
ชุดโครงการ : เศรษฐกิจพอเพียง (22 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 342 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th