รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4750007
ชื่อโครงการ : เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้เชื้อเพลิงแกลบในระดับอุตสาหกรรม
  A Prototype of Rice Husk Vortexing - Fluidized Bed Combustor (VFBC) for Industrial Scale
หัวหน้าโครงการ : ฐานิตย์ เมธิยานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฐานิตย์ เมธิยานนท์
หัวหน้าโครงการ
อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาเตาเผาไหม้ วอร์เทค - ฟลูอิไดซ์เบด ในระดับอุตสาหกรรมขนาด 7.5 MWth ที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ให้มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยค่าพลังงานความร้อนที่เตาผลิตได้ต่ำ โดยจะต้องได้เตาเผาไหม้ที่ให้ค่าภาระความร้อนต่อหน่วยปริมาตรเตา และประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่าเตาเผาไหม้โดยทั่วไปที่มีใช้กันอยู่ภายในประเทศ ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

สถิติการเปิดชม : 2,026 ครั้ง
ชุดโครงการ : สนับสนุนผู้ปฏิบัติการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมสาขาพลังงาน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 191 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400